ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ERASMUS

Το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου το Γραφείο ERASMUS εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όλες τις δράσεις η οποία αναρτάται στην κεντρική σελίδα του site του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (www.teiste.gr). Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρει ρητά την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, τις διαθέσιμες θέσεις στα Ιδρύματα Υποδοχής για το επόμενο εξάμηνο και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Την πρώτη εβδομάδα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, η Επιτροπή ERASMUS αξιολογεί τις αιτήσεις, κατατάσσει τους υποψήφιους και ανακηρύσσει τους υπότροφους ERASMUS του επόμενου εξαμήνου. 

 − Ποιος έχει δικαίωμα να συμμετέχει;


Όλοι οι φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας


 − 
Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλλω αίτηση;


Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές πρέπει:

 1. Να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα (http://erasmus.teiste.gr) για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (συνεργαζόμενα Ιδρύματα, διαδικασίες, ανακοινώσεις, χρήσιμα έγγραφα κλπ)
 2. Μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο ERASMUS τα εξής:
 − Προαίτηση

 − 
Αίτηση (Student Application)

 − Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement - studies) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, τον Τμηματικό Υπεύθυνο ERASMUS του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και τον Τμηματικό Υπεύθυνο ERASMUS του Ιδρύματος Υποδοχής 

 − 
Πιστοποιητικό της γλώσσας διδασκαλίας του Ιδρύματος Υποδοχής: επίπεδο Β2 ή καλύτερο

 − 
Αναλυτική βαθμολογία


 − Τι πρέπει να κάνω αφού επιλεγώ;

 1. Όσοι φοιτητές επιλεγούν για κινητικότητα ERASMUS πρέπει στη συννέχεια να συμπληρώσουν και υποβάλλουν τα έγγραφα που απαιτεί το Ίδρυμα Υποδοχής από τους εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS (registration form, accommodation form, κλπ). Τα έγγραφα διαφέρουν ανάλογα με το Ίδρυμα Υποδοχής και η υποβολή συνήθως γίνεται ηλεκτρονικά στο site του Ιδρύματος Υποδοχής. H εμπρόθεσμη και έγκυρη υποβολή τους είναι ευθύνη του φοιτητή.
 2. Οι επιλεγέντες φοιτητές καλούνται από το Γραφείο ERASMUS να συμπληρώσουν το δελτίο φοιτητή και να υπογράψουν τη σύμβαση (Σύμβαση Κινητικότητας για Σπουδές) της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι η Συμφωνία Σπουδών. Ο φοιτητής κρατά το πρωτότυπο της σύμβασης με τα παραρτήματά της.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενημέρωση του φοιτητή, το Γραφείο ERASMUS εκδίδει επιταγή για το 80% της υποτροφίας. 

KATA ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ERASMUS

Οι φοιτητές ERASMUS του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας έχουν υποχρέωση να:

 − Επικοινωνούν άμεσα με το Γραφείο ERASMUS όποτε απαιτείται και να παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες ή στοιχεία
 − Υποβάλλουν προς έγκριση στον Τμηματικό Υπεύθυνο τις όποιες αλλαγές στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) μέσα στον πρώτο μήνα της κινητικότητας. Η περίοδος της κινητικότητας δεν μπορεί να αναγνωριστεί με ελλιπώς ή πλημμελώς συμπληρωμένη τη Συμφωνία Σπουδών.  

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ERASMUS

Ο φοιτητής:

 - Υποβάλλει ηλεκτρονικά την Έκθεση Σπουδών στο link που του στέλνει το Γραφείο ERASMUS.

 - Προσκομίζει στο Γραφείο ERASMUS του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας όποια έγγραφα του έχουν δοθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής.

Το Γραφείο ERASMUS:

 - Ζητά / λαμβάνει από το Ίδρυμα Υποδοχής την αναλυτική βαθμολογία (TOR, Transcript of Records) του φοιτητή ERASMUS για την περίοδο κινητικότητας 

 - Ελέγχει την πληρότητα και εγκυρότητα των εγγράφων που αποτελούν τον φάκελο του φοιτητή, κι εφόσον δεν συντρέχουν όροι ανάκλησης όλης ή μέρους της υποτροφίας, εκδίδει επιταγή για το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας.

 - Στέλνει το έντυπο αναγνώρισης (Recognition document) των μαθημάτων που παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής και το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Σπουδών, στην γραμματεία του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 1. Το Ίδρυμα Υποδοχής είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC) και η έδρα του βρίσκεται σε κράτος του εξωτερικού που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP)
 2. Ο φοιτητής είναι υπήκοος χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP) ή είναι υπήκοος άλλης χώρας εγγεγραμμένος σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία
 3. Ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει το πρώτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών, είναι δηλαδή  εγγεγραμμένος στο δεύτερο έτος σπουδών.
 4. Η αίτηση του φοιτητή (Student Application) συνοδεύεται από:
 • Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, τον Τμηματικό και τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο ERASMUS του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και τον Τμηματικό και τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο ERASMUS του Ιδρύματος Υποδοχής
 • Πιστοποιητικό της γλώσσας διδασκαλίας του Ιδρύματος Υποδοχής: επίπεδο Β1 ή καλύτερο
 • Αναλυτική βαθμολογία

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Ο φοιτητής δεν έχει λάβει στο παρελθόν υποτροφία ERASMUS για σπουδές
 2. Οι διαθέσιμες υποτροφίες στο Τμήμα Προέλευσης: η χρηματοδότηση του ΙΚΥ προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών για φοιτητές οι οποίες κατανέμονται αναλογικά σε κάθε Τμήμα σύμφωνα με το πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών τους. Οι αδιάθετες υποτροφίες κατανέμονται σύμφωνα με τα κριτήρια 3-5.
 3. Η ακαδημαϊκή επίδοση, όπως αποτυπώνεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή
 4. Το έτος σπουδών: Προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές που είναι σε προχωρημένο έτος σπουδών 
 5. Οι διαθέσιμες θέσεις στο Ίδρυμα Υποδοχής