Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ERASMUS

Το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου το Γραφείο ERASMUS εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όλες τις δράσεις η οποία αναρτάται στην κεντρική σελίδα του site του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (www.teiste.gr). Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Την πρώτη εβδομάδα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η Επιτροπή ERASMUS αξιολογεί τις αιτήσεις, κατατάσσει τους υποψήφιους και ανακηρύσσει τους υπότροφους για πρακτική άσκηση ERASMUS. 

 

 − Ποιος έχει δικαίωμα να συμμετέχει;


Όλοι οι φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας


 − 
Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλλω αίτηση;


Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση πρέπει:

 1. Να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του προγράμματος http://erasmus.teiste.gr για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/οργανισμοί, αγγελίες, διαδικασίες, ανακοινώσεις κλπ)
 2. Να γνωστοποιήσουν στο Γραφείο ERASMUS την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην κινητικότητα για πρακτική άσκηση (Αίτηση προς το Γραφείο ERASMUS)
 3. Να βρουν θέση πρακτικής άσκησης σε επιλέξιμο Φορέα Πρακτικής Άσκησης (οργανισμό, επιχείρηση, συνεργαζόμενο ΑΕΙ)
 4. Μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο ERASMUS τα εξής:
  − Αίτηση (ERASMUS+ Placements Application)
  − Learning Agreement for traineeships συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, τον επιβλέποντα καθηγητή (sending institution coordinator) και τον επιβλέποντα της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση/οργανισμό υποδοχής (host organization coordinator).  
  − Βεβαίωση του οικείου Τμήματος ότι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια πληροί τις προϋποθέσεις για  να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση


Τι πρέπει να κάνω αφού επιλεγώ;

 1. Οι επιλεγέντες φοιτητές φροντίζουν να έχουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:

Υγείας  –  ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ή κάλυψη από Επιχείρηση Υποδοχής 

Αστικής Ευθύνης  –  αυτασφάλιση ή κάλυψη από Επιχείρηση Υποδοχής 

Ατυχήματος στον χώρο εργασίας  –  αυτασφάλιση ή κάλυψη από Επιχείρηση Υποδοχής


     2.  Οι επιλεγέντες φοιτητές καλούνται από το Γραφείο ERASMUS να υπογράψουν τη σύμβαση (Σύμβαση για Πρακτική Άσκηση) της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το Learning Agreement for traineeships. Ο φοιτητής κρατά το πρωτότυπο της σύμβασης με τα παραρτήματά της. 

 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενημέρωση του φοιτητή, το Γραφείο ERASMUS εκδίδει επιταγή για το 80% της υποτροφίας. 

 

KATA ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ERASMUS

ΟΙ φοιτητές ERASMUS του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας έχουν υποχρέωση να:

  − Επικοινωνούν άμεσα με το Γραφείο ERASMUS όποτε απαιτείται και να παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες ή στοιχεία

  − 
Υποβάλλουν προς έγκριση στον επιβλέποντα της Πρακτικής Άσκησης τις όποιες αλλαγές στο  Learning Agreement for traineeships μέσα στον πρώτο μήνα της κινητικότητας. Η περίοδος της κινητικότητας δεν μπορεί να αναγνωριστεί με ελλιπώς ή πλημμελώς συμπληρωμένο το Learning Agreement.  

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ERASMUS

Ο φοιτητής:

 - Υποβάλλει ηλεκτρονικά την Έκθεση Σπουδών στο link που του στέλνει το Γραφείο ERASMUS

 - Προσκομίζει στο Γραφείο ERASMUS του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας όποια έγγραφα του έχουν δοθεί από τον Φορέα της Πρακτικής Άσκησης


Το Γραφείο ERASMUS:

 - Ελέγχει την πληρότητα και εγκυρότητα των εγγράφων που αποτελούν τον φάκελο του φοιτητή, κι εφόσον δεν συντρέχουν όροι ανάκλησης όλης ή μέρους της υποτροφίας, εκδίδει επιταγή για το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας.
 - Στέλνει το έγγραφο αναγνώρισης της πρακτικής άσκησης ERASMUS στην γραμματεία του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 1. Ο Φορέας Πρακτικής Άσκησης βρίσκεται σε κράτος του εξωτερικού που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ και είναι επιλέξιμος (οι μη επιλέξιμοι οργανισμοί αναφέρονται στο κείμενο της σύμβασης) 
 2. Ο φοιτητής είναι υπήκοος χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή είναι υπήκοος άλλης χώρας εγγεγραμμένος σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία
 3. Ο φοιτητής δεν έχει συμμετάσχει άλλη φορά σε πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+
 4. Η αίτηση του φοιτητή (ERASMUS Placements) συνοδεύεται από:
   •   Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης ERASMUS (Learning Agreement for Traineeships) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, τον επιβλέποντα καθηγητή (sending institution
coordinator) και τον επιβλέποντα της πρακτικής άσκησης στον Φορέα Πρακτικής Άσκησης (host organization coordinator).  

   •   
Πιστοποιητικό της γλώσσας στην οποία θα γίνει η πρακτική άσκηση στην επιχείρηση/ οργανισμό υποδοχής: επίπεδο Β1 ή καλύτερο

   •   
Βεβαίωση του οικείου Τμήματος ότι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια πληροί τις προϋποθέσεις για  να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Ακαδημαϊκή επίδοση
 2. Επίπεδο σχετικής ξένης γλώσσας
 3. Οι διαθέσιμες υποτροφίες στο Τμήμα Προέλευσης: η χρηματοδότηση του ΙΚΥ προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών για φοιτητές οι οποίες κατανέμονται αναλογικά σε κάθε Τμήμα σύμφωνα με το πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών τους. Οι αδιάθετες υποτροφίες κατανέμονται σύμφωνα με τα κριτήρια 1-2.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις,  δίδει πλήρη αναγνώριση για την περίοδο που διανύεται στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές δεν λαμβάνουν αναγνώριση για σπουδές ή για πρακτική άσκηση που πραγματοποίησαν στο εξωτερικό, ως υπότροφοι ERASMUS, μόνο στην περίπτωση που δεν ανταποκριθούν με επιτυχία στις συμβατικές υποχρεώσεις και δεν ικανοποιήσουν τις συμφωνημένες προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί από τα συμμετέχοντα ιδρύματα όσον αφορά την αναγνώριση.