Κινητικότητα μελών ΕΠ για διδασκαλία

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ERASMUS

Το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου το Γραφείο ERASMUS εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όλες τις δράσεις που αναρτάται στην κεντρική σελίδα του site του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Την πρώτη εβδομάδα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, συγκαλείται η Επιτροπή ERASMUS για να αξιολογεί τις αιτήσεις, κατατάσσει τους υποψήφιους και ανακηρύσσει τους υπότροφους. 


  −  Ποιος έχει δικαίωμα να συμμετέχει;


Όλα τα μέλη ΕΠ, μόνιμα ή έκτακτα, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας


  −  Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλλω αίτηση;


Τα μέλη ΕΠ που επιθυμούν να μετακινηθούν για διδασκαλία πρέπει:

 1. Να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του προγράμματος  http://erasmus.teiste.gr για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 
 2. Να γνωστοποιήσουν  στο Γραφείο ERASMUS την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην κινητικότητα για διδασκαλία 
 3. Να έχουν σχετική πρόσκληση από συνεργαζόμενο ίδρυμα στην οποία να αναφέρεται η περίοδος της κινητικότητας και το πρόγραμμα διδασκαλίας
 4. Μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο ERASMUS τα εξής:
  −Αίτηση ΕΠ για διδασκαλία

  −Το έντυπο Staff Mobility Teaching συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Τι πρέπει να κάνω αφού επιλεγώ;

Τα μέλη ΕΠ που έχουν επιλεγεί καλούνται από το Γραφείο ERASMUS να υπογράψουν τη σύμβαση (Σύμβαση Κινητικότητας για Διδασκαλία). Μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενημέρωση του υποτρόφου, το Γραφείο ERASMUS εκδίδει επιταγή για το 80% της υποτροφίας. 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ERASMUS

Το μέλος ΕΠ:

  -  Ζητά βεβαίωση για την περίοδο και το περιεχόμενο κινητικότητας από το Ίδρυμα Υποδοχής
  -  Υποβάλλει ηλεκτρονικά την Έκθεση για την περίοδο κινητικότητας στο link που στέλνει το Γραφείο ERASMUS 
  -  Προσκομίζει στο Γραφείο ERASMUS τη βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής και αποδεικτικά στοιχεία της μετακίνησης (κάρτες επιβίβασης, αποδείξεις αγοράς εισιτηρίων, αποκόμματα εισιτηρίων κλπ)

Το Γραφείο ERASMUS:

  - Ελέγχει την πληρότητα και εγκυρότητα των εγγράφων που αποτελούν τον φάκελο του υποτρόφου, κι εφόσον δεν συντρέχουν όροι ανάκλησης όλης ή μέρους της υποτροφίας, εκδίδει επιταγή για το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 1. Το μέλος ΕΠ εργάζεται στο Ίδρυμα Προέλευσης.
 2. Το μέλος ΕΠ είναι
 • Υπήκοος χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+
 • Υπήκοος άλλων χωρών εργαζόμενος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  3.  Η αίτηση του μέλους ΕΠ συνοδεύεται από πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής στην οποία αναφέρεται η περίοδος της κινητικότητας και το πρόγραμμα διδασκαλίας.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Οι διαθέσιμες υποτροφίες στο Τμήμα Προέλευσης: η χρηματοδότηση του ΙΚΥ προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών για μέλη ΕΠ οι οποίες κατανέμονται αναλογικά σε κάθε Τμήμα σύμφωνα με τον αριθμό των μελών του. Οι αδιάθετες υποτροφίες κατανέμονται σύμφωνα με τα κριτήρια 2-3.
 2. Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη ΕΠ που κάνουν αίτηση για πρώτη φορά 
 3. Η προστιθέμενη αξία της κινητικότητας όπως αυτή προκύπτει από το πρόγραμμα διδασκαλίας