Κινητικότητα μελών ΕΠ & ΔΠ για επιμόρφωση

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ERASMUS

Το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου το Γραφείο ERASMUS εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όλες τις δράσεις που αναρτάται στην κεντρική σελίδα του site του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρει ρητά την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, τις διαθέσιμες θέσεις στα Ιδρύματα Υποδοχής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Την πρώτη εβδομάδα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με ευθύνη της Ιδρυματικής Υπεύθυνης, συγκαλείται η Επιτροπή ERASMUS για να αξιολογήσει τις αιτήσεις, κατατάξει τους υποψήφιους και ανακηρύξει τους υπότροφους. 

  −  Ποιος έχει δικαίωμα να συμμετέχει;


Όλα τα μέλη ΔΠ & ΕΠ, μόνιμα ή έκτακτα, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας


  −  Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλλω αίτηση;


Τα μέλη ΔΠ & ΕΠ που επιθυμούν να μετακινηθούν για επιμόρφωση πρέπει:

  1. Να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του προγράμματος  http://erasmus.teiste.gr για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 
  2. Να γνωστοποιήσουν  στο Γραφείο ERASMUS την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην κινητικότητα για διδασκαλία (Αίτηση προς το Γραφείο ERASMUS
  3. Μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο ERASMUS τα εξής:
  −  Αίτηση για επιμόρφωση
  −  Πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο έχει συμφωνηθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με ανταλλαγή επιστολών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.


  −  Τι πρέπει να κάνω αφού επιλεγώ;


Τα μέλη ΔΠ & ΕΠ που έχουν επιλεγεί καλούνται από το Γραφείο ERASMUS να υπογράψουν τη σύμβαση (Σύμβαση για Επιμόρφωση) της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ενημέρωση του υποτρόφου, το Γραφείο ERASMUS εκδίδει επιταγή για το 80% της υποτροφίας. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ERASMUS

Το μέλος ΕΠ:

  -  Ζητά βεβαίωση για την περίοδο και το περιεχόμενο κινητικότητας από το Ίδρυμα / Επιχείρηση / Οργανισμό Υποδοχής
  -  Συμπληρώνει την Έκθεση ΕΠ για Επιμόρφωση  
  -  Παραδίδει στο Γραφείο ERASMUS την Έκθεση για Επιμόρφωση  και τη βεβαίωσητου Ιδρύματος / Επιχείρησης / Οργανισμού Υποδοχής 

Το Γραφείο ERASMUS:

  - Ελέγχει την πληρότητα και εγκυρότητα των εγγράφων που αποτελούν τον φάκελο του υποτρόφου, κι εφόσον δεν συντρέχουν όροι ανάκλησης όλης ή μέρους της υποτροφίας, εκδίδει επιταγή για το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

  1. Το μέλος ΕΠ ή ΔΠ εργάζεται στο Ίδρυμα Προέλευσης.
  2. Το μέλος ΕΠ ή ΔΠ είναι
  •  Υπήκοος χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP)
  •  Υπήκοος άλλων χωρών εργαζόμενος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
     
 3.  Η αίτηση του μέλους ΕΠ ή ΔΠ συνοδεύεται από πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο έχει συμφωνηθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τόσο από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας όσο και από το Ίδρυμα /επιχείρηση υποδοχής, με ανταλλαγή επιστολών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
     1.  Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη ΕΠ & ΔΠ που κάνουν αίτηση για πρώτη φορά 
     2.  Η προστιθέμενη αξία της κινητικότητας όπως αυτή προκύπτει από το πρόγραμμα επιμόρφωσης